SNK-Games team

Space Rangers HD: A War Apart is brought to you by:

 • Bogdan “Ostap_Blender” Lvov 
 • Mikhail “Bercut” Belov
 • Vladimir “Br3t” Zhuchkin
 • Konstantin “Koc” Savenkov
 • Alexey “evilcoward” Bondarchuk
 • Ivan Paschenko
 • Alexandr “Ace” Smirnov
 • Ivan “ND” Ilychev
 • Sergey “Ice” Gishta
 • Georgiy Suchkov
 • Ivan “.vanoM” Alekseev
 • Nikita “Nikinit” Maloletkov
 • Sergey Berezhnoy
 • Yuri Jule

Team leader
Yakov “ru_maniac” Uvarov

Contact us
info@snk-games.ru
http://snk-games.ru